+7 (351) 700-70-90
e-mail: chnsk@mail.ru
часы работы:
с 09:00 до 18:00
в будние дни
2-я Павелецкая, д.18, оф.236.237

Челябинская Независимая Стальная Компания работает на рынке металлопроката с 1996 года.
Мы предоставляем следующий перечнь услуг:
- поставка черного металлопроката
- нержавеющего металлопроката
- цветного металлопроката
- поставка трубопроводной арматуры
- металлообработка любой сложности
- резка металла под нужный размер
- изготовление защитных коробов и лотков для прокладки кабельных трасс
- доставка по России и СНГ

Спецпредложение
Сортовой металлопрокат

Круг

Марки стали: Все | 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 | 25н3а | у10 | 50г | сталь 85 | 30хгн | сталь 50 | 35х | 20к | 6хв2с | 38х2н2ма | у9а | 6х3мфс | 30хгса | 4х2в5ф | х2ма | 7х3 | 15х11мф | сталь 40х | 25г | 38хн3мфа | 38хн3ва | 30г2 | х3нм1 | р6м5 | 15хм2тю | 07х16н6 | 20хма | 40гм | 7х17н | 90г | 12х2нвфа | сталь х | 30хнма | 12хн | 37хн3а | Ст.35 | 60х2м | 8хф, 9хс | 9хвг | х5м | 3пс, 3сп, 3сп5 | 35хн1м | 40хгнм | 9х2 | 30хм | 25хгн | 80г | 09г2с | 25г2с | 60с2хфа | сталь 45х | 25х1мф | 30х13 | у11а | 35хма | сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 | 30хгснма | 18хгсн2ма | 7хг2вмф | 17гс | 60с2ха | 20хгсн2а | сталь 35 | 5сп | 08пс | 20н2м | 55хн2ф | 8х4в2мфс2 | 20хгнр | 5пс | 32г2с | сталь 20 | сталь 60 | с60 | 4хв2с | 40хн2сма | 19хгн | сталь 0 | 40хс | эп 410увд | сталь 45 | 40хмфа | 40х10с2м | 45хма | 25х2гнта- - вд | у7, у8 | 15х5м | 12х2нвфма | 20х | 25хснвфа | 20х13 | 20хн3ма | 14ас | 18х2н4ма | х3нм | у7а, у8а, у12а | 35хн2ф | 08х13 | у9 | 10х18г14ан5 | 9х1 | 20г | 65Г | 30хн2мфа | р9 | 4х4вмфс | 35хн3а | х12мфш | 38хм | 14хгн | 20пс | 33хс | 35хгса | 18хн2мфа | 50хфа | Ст.45 | 20хф | 40хн1м | 12х13 | 12х2мвфа | р6ам5 | 45хнмфа | 38ха | сталь 20,45 | 30хра | 38хнм | 4х3вмф | сталь 75 | сталь 55 | сталь 20, 3пс- 3сп, 45 | 3пс | сталь армко | 3х3м3ф | 15хм | сталь 20, 45 | 38х2нм | 10кп | 30хнвфа | 5хв2с | 30хн2ма | 3пс, 3сп, 40, 45 | 20хгса | 47гт | 40хн2ва | 35хн1м2ф | у7а | 45х2мфа | 20хн | 40хн2сва | сталь 65 | 40хн4а | сталь 15 | 40х9с2 | 4хмфс | 3сп, 3сп1 | 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 | р12м3к8ф2 | 38х2мюа | 35г2с | р6м5ф3 | 4х8в2 | 35хм | р9ф5 | 20хгсн2мфав | х12м | 25хг | 40хн2ма | 9х2мф | 45х | 36г2с | у10а | 20хгнмт | 55с2а | 3сп- пс | 34хн1м | а12 | р9к10 | 18хм | 20хгнм | 09г2с, 3сп | 12хн3а | 38х3мфа | 40ХН | 07х21г7ан5 | сталь 20, 35, 45 | 9хс | хн35в6тю | 60с2а | 38хгт | 38хн3ма | 30хгс | 2мфа | 28хнм | 25хгм | 40хфа | 38хс | 13х9м | у7 | 5хв2фс | 35хн2мф | 55с2 | 3сп, 45 | | хгса | 18хгт | р9к5 | 30хгса, 35 | 2кп | 10г2 | 8х3 | 20хн2м | эп 811 | 15х | 38хгм | 20хгсна | у8 | 38хгнм | 20хн3а | 12х1мфсш | сч- 10 | 35х3нм | 11х | 30х | 12хн2 | у12а | 08хм | р9м4к8 | 40х13 | 20х2на | 45хн2мфа | 15хгн20та | 20х17н2 | 15хгн2т | 33х3снмвфа | шх15 | сталь 70 | р18 | 15хгнм | 20хгн | 20х2н4а | 30хгсн2а- - вд | а12(10) | 40г2 | 0хн3ма | х6вф | 30хнм1 | 5хв2сф | 20х2н4фа | у8а | шх20 | сталь 25 | х12мф | 40х, 45 | 5хнм | 20х2н4ма | 4х5мфс | 40хн2сма-вд | 3пс5 | 25х2гнта | 15мо3 | 3сп | 6х6в3мфс | 45хн2мфаш | 12х1мф | 16mncr5 | 15хснд | 6хс | 30хн3а | 15г | ас14 | 37х3н3а | 15пс | 5хнвс | 15хр | 12хн2а | 25хгнт | 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с | 40хнма | 26х2нвмбр | 12х2н4а | 40г | 70г | 05кп | 5хнв | 35г2 | 60с2г | хвсгф | ас14(15) | шх15сг | 30хс | сталь 40 | сталь 45, 35 | 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 | 60х2н2м | сталь 10 | 18х2н4мва | сталь 80 | 45х1 | 45хн | х12ф1 | 10хснд | 18г2с | 09г2с-12 | 12х2н4а вд | р6м5к5 | 30хма | 3сп(15) | сталь 35, 40х, 45 | 32х2нвмбр- - вд | 3пс, 3сп1, 3сп5 | 15хгн2та | 8хф | хгс | 3пс1, 3пс5, 3сп5 | сталь 5 | 4х5в2фс | 20хн2ма | 60г | 4схвл | 35г | х12 | 6сп | х12мш | 38хн1м | 35хн3мфба | 25х2м1ф | 12х17 | 40Х | 18х2н4ва | 30х2н2ма | х12мф | 25хнтц | сталь 20,40х | 45г | 3кп | 3х2в8ф | 30гсл | 30хгсн2ма | 27хгр | 14г2 | сталь 30 | 16гс | сталь 20,3пс- 3сп,45 | 50хн | 30хгт | 55с2г | 070м20 | 5х3вмфс | хвсг | 25хгт | 38хгн | 25хгса | сталь 3 | 20хн4фа | охн1м | 30хгсн2а | 17г1с | хвг
3сп, 3сп1, 3сп2, 45 25н3а у10 50г сталь 85 30хгн сталь 50 35х 20к 6хв2с 38х2н2ма у9а 6х3мфс 30хгса 4х2в5ф х2ма 7х3 15х11мф сталь 40х 25г 38хн3мфа 38хн3ва 30г2 х3нм1 р6м5 15хм2тю 07х16н6 20хма 40гм 7х17н 90г 12х2нвфа сталь х 30хнма 12хн 37хн3а Ст.35 60х2м 8хф, 9хс 9хвг х5м 3пс, 3сп, 3сп5 35хн1м 40хгнм 9х2 30хм 25хгн 80г 09г2с 25г2с 60с2хфа сталь 45х 25х1мф 30х13 у11а 35хма сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 30хгснма 18хгсн2ма 7хг2вмф 17гс 60с2ха 20хгсн2а сталь 35 5сп 08пс 20н2м 55хн2ф 8х4в2мфс2 20хгнр 5пс 32г2с сталь 20 сталь 60 с60 4хв2с 40хн2сма 19хгн сталь 0 40хс эп 410увд сталь 45 40хмфа 40х10с2м 45хма 25х2гнта- - вд у7, у8 15х5м 12х2нвфма 20х 25хснвфа 20х13 20хн3ма 14ас 18х2н4ма х3нм у7а, у8а, у12а 35хн2ф 08х13 у9 10х18г14ан5 9х1 20г 65Г 30хн2мфа р9 4х4вмфс 35хн3а х12мфш 38хм 14хгн 20пс 33хс 35хгса 18хн2мфа 50хфа Ст.45 20хф 40хн1м 12х13 12х2мвфа р6ам5 45хнмфа 38ха сталь 20,45 30хра 38хнм 4х3вмф сталь 75 сталь 55 сталь 20, 3пс- 3сп, 45 3пс сталь армко 3х3м3ф 15хм сталь 20, 45 38х2нм 10кп 30хнвфа 5хв2с 30хн2ма 3пс, 3сп, 40, 45 20хгса 47гт 40хн2ва 35хн1м2ф у7а 45х2мфа 20хн 40хн2сва сталь 65 40хн4а сталь 15 40х9с2 4хмфс 3сп, 3сп1 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 р12м3к8ф2 38х2мюа 35г2с р6м5ф3 4х8в2 35хм р9ф5 20хгсн2мфав х12м 25хг 40хн2ма 9х2мф 45х 36г2с у10а 20хгнмт 55с2а 3сп- пс 34хн1м а12 р9к10 18хм 20хгнм 09г2с, 3сп 12хн3а 38х3мфа 40ХН 07х21г7ан5 сталь 20, 35, 45 9хс хн35в6тю 60с2а 38хгт 38хн3ма 30хгс 2мфа 28хнм 25хгм 40хфа 38хс 13х9м у7 5хв2фс 35хн2мф 55с2 3сп, 45 хгса 18хгт р9к5 30хгса, 35 2кп 10г2 8х3 20хн2м эп 811 15х 38хгм 20хгсна у8 38хгнм 20хн3а 12х1мфсш сч- 10 35х3нм 11х 30х 12хн2 у12а 08хм р9м4к8 40х13 20х2на 45хн2мфа 15хгн20та 20х17н2 15хгн2т 33х3снмвфа шх15 сталь 70 р18 15хгнм 20хгн 20х2н4а 30хгсн2а- - вд а12(10) 40г2 0хн3ма х6вф 30хнм1 5хв2сф 20х2н4фа у8а шх20 сталь 25 х12мф 40х, 45 5хнм 20х2н4ма 4х5мфс 40хн2сма-вд 3пс5 25х2гнта 15мо3 3сп 6х6в3мфс 45хн2мфаш 12х1мф 16mncr5 15хснд 6хс 30хн3а 15г ас14 37х3н3а 15пс 5хнвс 15хр 12хн2а 25хгнт 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с 40хнма 26х2нвмбр 12х2н4а 40г 70г 05кп 5хнв 35г2 60с2г хвсгф ас14(15) шх15сг 30хс сталь 40 сталь 45, 35 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 60х2н2м сталь 10 18х2н4мва сталь 80 45х1 45хн х12ф1 10хснд 18г2с 09г2с-12 12х2н4а вд р6м5к5 30хма 3сп(15) сталь 35, 40х, 45 32х2нвмбр- - вд 3пс, 3сп1, 3сп5 15хгн2та 8хф хгс 3пс1, 3пс5, 3сп5 сталь 5 4х5в2фс 20хн2ма 60г 4схвл 35г х12 6сп х12мш 38хн1м 35хн3мфба 25х2м1ф 12х17 40Х 18х2н4ва 30х2н2ма х12мф 25хнтц сталь 20,40х 45г 3кп 3х2в8ф 30гсл 30хгсн2ма 27хгр 14г2 сталь 30 16гс сталь 20,3пс- 3сп,45 50хн 30хгт 55с2г 070м20 5х3вмфс хвсг 25хгт 38хгн 25хгса сталь 3 20хн4фа охн1м 30хгсн2а 17г1с хвг

Стальной круг – имеющий круглую форму металлопрокат. Его активно применяют для создания деталей различной сложностью, в качестве укрепляющего элемента металлоконструкций, в производстве труб и так далее. Изготавливаться круг стальной может холоднокатаным или горячекатаным способом.

Для чего еще может потребоваться купить круг?Купить круг стальной со склада в Екатеринбурге

Область применения этого вида металлопроката очень широка. Его повсеместно также можно увидеть в защитных элементах лестниц и балконов, в декоративных и силовых конструкциях. С его помощью точат болты, винты, шпильки, армируют железобетон. Также купить круг требуется и предприятиям машиностроительной отрасли, поскольку он применяется для создания деталей и механизмов. Планируя купить круг, нужно обязательно учитывать его дальнейшее применение, так как видов этого металлопроката существует несколько.

Из какого материала производят круг стальной?

Производят круг ст из разных вариантов стали. При применении низколегированных сталей длина изделий может составлять от двух до двенадцати метров. Такие же параметры имеют круги из обычной углеродистой стали. Если используется легированная сталь, получается круг нержавеющий, длина которого обычно от двух до шести метров. От одного до шести метров делают круги из высоколегированной стали. Особой устойчивостью к коррозии отличаются сделанные из сложнолегированных сталей изделия. В системах заземления от металла требуются особые качества, которые придаются дополнительной оцинковкой.

Круг нержавеющий

Основной особенностью сделанных их сложнолегированных сталей кругов является очень высокая сопротивляемость коррозии. Эта характеристика значительно увеличивает срок эксплуатации полученных конструкций. Нержавеющие элементы остро востребованы в местах, где на металл воздействуют агрессивные среды или неблагоприятные погодные условия.

Точность изделия имеет большое значение, если покупателю требуется калиброванный круг. Выделяют три класса точности: А (высокая), Б (повышенная), В (обычная). Калиброванные изделия обычно имеют повышенную точность.

Также круглый металлопрокат подразделяют на немерный, кратный мерный и мерный. Диаметр стальных кругов может быть от пяти до двухсот семидесяти миллиметров. Сечение определяется ГОСТ 5631-61. В мотах реализуют круги, диаметр которых до девяти миллиметров, в прутках поставляются изделия большего диаметра. 

Корзина
0 товаров