+7 (351) 700-70-90
e-mail: chnsk@mail.ru
часы работы:
с 09:00 до 18:00
в будние дни
2-я Павелецкая, д.18, оф.236.237

Челябинская Независимая Стальная Компания работает на рынке металлопроката с 1996 года.
Мы предоставляем следующий перечнь услуг:
- поставка черного металлопроката
- нержавеющего металлопроката
- цветного металлопроката
- поставка трубопроводной арматуры
- металлообработка любой сложности
- резка металла под нужный размер
- изготовление защитных коробов и лотков для прокладки кабельных трасс
- доставка по России и СНГ

Спецпредложение
Сортовой металлопрокат

Круг

Марки стали: Все | 38х3мфа | 12х13 | 20хн3ма | р6ам5 | 14ас | хн35в6тю | 20пс | 35хн2ф | 35хгса | 08х13 | 09г2с, 3сп | Ст.45 | сталь 55 | 30хн2мфа | 3пс | р9 | 13х9м | 15хм | 38хм | сталь 20,45 | 14хгн | 3сп, 45 | 2мфа | 50хфа | 5хв2с | 20хф | 3пс, 3сп, 40, 45 | 40хн1м | 30хгса, 35 | 40хн2ва | 45хнмфа | у7а | 38ха | эп 811 | 38хнм | 20хн | 4х3вмф | сталь 65 | сталь 75 | 38хгнм | 40х9с2 | сталь армко | 3сп, 3сп1 | 3х3м3ф | 11х | 38х2мюа | 10кп | р6м5ф3 | 30хнвфа | 08хм | р9ф5 | 20хгса | х12м | 47гт | 15хгн20та | 38х2нм | 33х3снмвфа | у10а | сталь 70 | 3сп- пс | 40хн4а | а12 | сталь 15 | 30хгсн2а- - вд | 40хн2ма | 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 | 45х | 45х2мфа | 20х2н4фа | 9хс | 4х8в2 | 60с2а | 35хм | 40х, 45 | 20хгнм | 25хг | 12хн3а | р12м3к8ф2 | 30хнм1 | 40ХН | 38хс | 20хгнмт | у7 | 55с2а | 16mncr5 | 55с2 | р9к10 | 30хгс | 18хм | 40хн2сма-вд | 25х2гнта | р9к5 | 07х21г7ан5 | 2кп | сталь 20, 35, 45 | 25хгнт | 20хн2м | 38хгт | 15х | 38хн3ма | 40г | 37х3н3а | 28хнм | у8 | 25хгм | 20хн3а | 40хфа | 35г2 | 35х3нм | 5хв2фс | 30х | 35хн2мф | 30хс | у12а | хгса | р9м4к8 | 18хгт | 60х2н2м | 45хн2мфа | 10г2 | 20х17н2 | 8х3 | 45хн | | 20хгсна | р18 | 12х2н4а вд | 20х2н4а | 12х1мфсш | а12(10) | сч- 10 | 32х2нвмбр- - вд | 38хгм | шх15 | у8а | сталь 5 | х12мф | 40х13 | 5хнм | 20х2на | 35г | х6вф | 15хгн2т | 5хв2сф | 12хн2 | хгс | 12х17 | 12х1мф | 15хгнм | 15хснд | 20хгн | 25хнтц | 15г | 40г2 | 3пс5 | 0хн3ма | 35хн3мфба | 3сп | 12хн2а | шх20 | 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с | сталь 25 | 16гс | 12х2н4а | 20х2н4ма | ас14 | 4х5мфс | 070м20 | 30гсл | 15мо3 | 5хнв | 6х6в3мфс | 60с2г | 45хн2мфаш | 25хгса | шх15сг | 6хс | сталь 40 | 30хн3а | 17г1с | 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 | 5хнвс | сталь 10 | 15хр | 50г | 45х1 | 40хнма | х12ф1 | 26х2нвмбр | 20к | 15пс | 05кп | р6м5к5 | 6х3мфс | сталь 35, 40х, 45 | хвсгф | 3пс, 3сп1, 3сп5 | ас14(15) | 15х11мф | 70г | 09г2с-12 | 38хн3ва | 4х5в2фс | х3нм1 | 4схвл | 18х2н4мва | х12 | сталь 80 | 40гм | 8хф | 10хснд | 3пс1, 3пс5, 3сп5 | сталь 45, 35 | 37хн3а | х12мф | 30хма | сталь 20,40х | 3сп(15) | х5м | 38хн1м | 15хгн2та | 25х2м1ф | 18г2с | 30хнма | 40Х | сталь 30 | 20хн2ма | сталь 20,3пс- 3сп,45 | 60г | 25х1мф | 55с2г | 6сп | 3х2в8ф | х12мш | 9х2 | 25хгн | 38хгн | 18х2н4ва | сталь 3 | 30х2н2ма | 20хгсн2а | 30хгсн2а | 45г | хвг | 3кп | 55хн2ф | 30хгсн2ма | у10 | 27хгр | сталь 85 | 14г2 | 32г2с | 35х | 50хн | 6хв2с | 30хгт | 40хн2сма | у9а | хвсг | 30хгса | 25хгт | эп 410увд | 7х3 | 20хн4фа | сталь 40х | охн1м | 25х2гнта- - вд | 5х3вмфс | 12х2нвфма | р6м5 | 25хснвфа | 20хма | 30хгн | 7х17н | сталь 50 | х3нм | 38хн3мфа | 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 | 30г2 | 25н3а | 20г | 9хвг | 4х2в5ф | 3пс, 3сп, 3сп5 | х2ма | 35хн3а | сталь х | 25г | 12хн | 38х2н2ма | 10х18г14ан5 | Ст.35 | 18хн2мфа | сталь 45х | 15хм2тю | 30х13 | 07х16н6 | 12х2мвфа | сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 | 90г | 30хм | 12х2нвфа | 33хс | 09г2с | 60с2ха | 60х2м | сталь 35 | 8хф, 9хс | сталь 20, 3пс- 3сп, 45 | 20н2м | 35хн1м | 30хгснма | 40хгнм | сталь 20, 45 | 30хра | 80г | 5пс | 25г2с | сталь 20 | 60с2хфа | 30хн2ма | 4хв2с | у11а | 19хгн | 35хма | 35хн1м2ф | 40хс | 7хг2вмф | сталь 45 | 17гс | 40хн2сва | 45хма | 5сп | у7, у8 | 08пс | 4хмфс | 18хгсн2ма | 20хгнр | 20х13 | 35г2с | 18х2н4ма | сталь 60 | у7а, у8а, у12а | с60 | 20хгсн2мфав | 8х4в2мфс2 | 20х | 65Г | 36г2с | 4х4вмфс | 40хмфа | х12мфш | 40х10с2м | 34хн1м | у9 | 15х5м | 9х1 | сталь 0 | 9х2мф
38х3мфа 12х13 20хн3ма р6ам5 14ас хн35в6тю 20пс 35хн2ф 35хгса 08х13 09г2с, 3сп Ст.45 сталь 55 30хн2мфа 3пс р9 13х9м 15хм 38хм сталь 20,45 14хгн 3сп, 45 2мфа 50хфа 5хв2с 20хф 3пс, 3сп, 40, 45 40хн1м 30хгса, 35 40хн2ва 45хнмфа у7а 38ха эп 811 38хнм 20хн 4х3вмф сталь 65 сталь 75 38хгнм 40х9с2 сталь армко 3сп, 3сп1 3х3м3ф 11х 38х2мюа 10кп р6м5ф3 30хнвфа 08хм р9ф5 20хгса х12м 47гт 15хгн20та 38х2нм 33х3снмвфа у10а сталь 70 3сп- пс 40хн4а а12 сталь 15 30хгсн2а- - вд 40хн2ма 3сп, 3сп1, 3сп2, 40хн, 45 45х 45х2мфа 20х2н4фа 9хс 4х8в2 60с2а 35хм 40х, 45 20хгнм 25хг 12хн3а р12м3к8ф2 30хнм1 40ХН 38хс 20хгнмт у7 55с2а 16mncr5 55с2 р9к10 30хгс 18хм 40хн2сма-вд 25х2гнта р9к5 07х21г7ан5 2кп сталь 20, 35, 45 25хгнт 20хн2м 38хгт 15х 38хн3ма 40г 37х3н3а 28хнм у8 25хгм 20хн3а 40хфа 35г2 35х3нм 5хв2фс 30х 35хн2мф 30хс у12а хгса р9м4к8 18хгт 60х2н2м 45хн2мфа 10г2 20х17н2 8х3 45хн 20хгсна р18 12х2н4а вд 20х2н4а 12х1мфсш а12(10) сч- 10 32х2нвмбр- - вд 38хгм шх15 у8а сталь 5 х12мф 40х13 5хнм 20х2на 35г х6вф 15хгн2т 5хв2сф 12хн2 хгс 12х17 12х1мф 15хгнм 15хснд 20хгн 25хнтц 15г 40г2 3пс5 0хн3ма 35хн3мфба 3сп 12хн2а шх20 09г2с, 20, 3пс, 3сп, 3пс4, 3с сталь 25 16гс 12х2н4а 20х2н4ма ас14 4х5мфс 070м20 30гсл 15мо3 5хнв 6х6в3мфс 60с2г 45хн2мфаш 25хгса шх15сг 6хс сталь 40 30хн3а 17г1с 35, 3пс1, 3сп, 3сп5 5хнвс сталь 10 15хр 50г 45х1 40хнма х12ф1 26х2нвмбр 20к 15пс 05кп р6м5к5 6х3мфс сталь 35, 40х, 45 хвсгф 3пс, 3сп1, 3сп5 ас14(15) 15х11мф 70г 09г2с-12 38хн3ва 4х5в2фс х3нм1 4схвл 18х2н4мва х12 сталь 80 40гм 8хф 10хснд 3пс1, 3пс5, 3сп5 сталь 45, 35 37хн3а х12мф 30хма сталь 20,40х 3сп(15) х5м 38хн1м 15хгн2та 25х2м1ф 18г2с 30хнма 40Х сталь 30 20хн2ма сталь 20,3пс- 3сп,45 60г 25х1мф 55с2г 6сп 3х2в8ф х12мш 9х2 25хгн 38хгн 18х2н4ва сталь 3 30х2н2ма 20хгсн2а 30хгсн2а 45г хвг 3кп 55хн2ф 30хгсн2ма у10 27хгр сталь 85 14г2 32г2с 35х 50хн 6хв2с 30хгт 40хн2сма у9а хвсг 30хгса 25хгт эп 410увд 7х3 20хн4фа сталь 40х охн1м 25х2гнта- - вд 5х3вмфс 12х2нвфма р6м5 25хснвфа 20хма 30хгн 7х17н сталь 50 х3нм 38хн3мфа 3сп, 3сп1, 3сп2, 45 30г2 25н3а 20г 9хвг 4х2в5ф 3пс, 3сп, 3сп5 х2ма 35хн3а сталь х 25г 12хн 38х2н2ма 10х18г14ан5 Ст.35 18хн2мфа сталь 45х 15хм2тю 30х13 07х16н6 12х2мвфа сталь 20, 3, 35, 45, 60, 65г, с60 90г 30хм 12х2нвфа 33хс 09г2с 60с2ха 60х2м сталь 35 8хф, 9хс сталь 20, 3пс- 3сп, 45 20н2м 35хн1м 30хгснма 40хгнм сталь 20, 45 30хра 80г 5пс 25г2с сталь 20 60с2хфа 30хн2ма 4хв2с у11а 19хгн 35хма 35хн1м2ф 40хс 7хг2вмф сталь 45 17гс 40хн2сва 45хма 5сп у7, у8 08пс 4хмфс 18хгсн2ма 20хгнр 20х13 35г2с 18х2н4ма сталь 60 у7а, у8а, у12а с60 20хгсн2мфав 8х4в2мфс2 20х 65Г 36г2с 4х4вмфс 40хмфа х12мфш 40х10с2м 34хн1м у9 15х5м 9х1 сталь 0 9х2мф

Стальной круг – имеющий круглую форму металлопрокат. Его активно применяют для создания деталей различной сложностью, в качестве укрепляющего элемента металлоконструкций, в производстве труб и так далее. Изготавливаться круг стальной может холоднокатаным или горячекатаным способом.

Для чего еще может потребоваться купить круг?Купить круг стальной со склада в Екатеринбурге

Область применения этого вида металлопроката очень широка. Его повсеместно также можно увидеть в защитных элементах лестниц и балконов, в декоративных и силовых конструкциях. С его помощью точат болты, винты, шпильки, армируют железобетон. Также купить круг требуется и предприятиям машиностроительной отрасли, поскольку он применяется для создания деталей и механизмов. Планируя купить круг, нужно обязательно учитывать его дальнейшее применение, так как видов этого металлопроката существует несколько.

Из какого материала производят круг стальной?

Производят круг ст из разных вариантов стали. При применении низколегированных сталей длина изделий может составлять от двух до двенадцати метров. Такие же параметры имеют круги из обычной углеродистой стали. Если используется легированная сталь, получается круг нержавеющий, длина которого обычно от двух до шести метров. От одного до шести метров делают круги из высоколегированной стали. Особой устойчивостью к коррозии отличаются сделанные из сложнолегированных сталей изделия. В системах заземления от металла требуются особые качества, которые придаются дополнительной оцинковкой.

Круг нержавеющий

Основной особенностью сделанных их сложнолегированных сталей кругов является очень высокая сопротивляемость коррозии. Эта характеристика значительно увеличивает срок эксплуатации полученных конструкций. Нержавеющие элементы остро востребованы в местах, где на металл воздействуют агрессивные среды или неблагоприятные погодные условия.

Точность изделия имеет большое значение, если покупателю требуется калиброванный круг. Выделяют три класса точности: А (высокая), Б (повышенная), В (обычная). Калиброванные изделия обычно имеют повышенную точность.

Также круглый металлопрокат подразделяют на немерный, кратный мерный и мерный. Диаметр стальных кругов может быть от пяти до двухсот семидесяти миллиметров. Сечение определяется ГОСТ 5631-61. В мотах реализуют круги, диаметр которых до девяти миллиметров, в прутках поставляются изделия большего диаметра. 

Корзина
0 товаров